How to save list of all websites of IIS via Powershell

Aşağıdaki komut, Microsoft IIS’de yer alan tüm web sitelerin listesini göstermek ve excele aktarmak için kullanılır. Bu, pek çok sitenin tek bir sunucuda bulunduğu ve standart olmayan bağlantı noktalarının kullanıldığı yüksek yoğunluklu ortamlarda yararlı olabilir.

Import-Module WebAdministration

get-website | select name,id,state,physicalpath, 
@{n="Bindings"; e= { ($_.bindings | select -expa collection) -join ';' }} ,
@{n="LogFile";e={ $_.logfile | select -expa directory}}, 
@{n="attributes"; e={($_.attributes | % { $_.name + "=" + $_.value }) -join ';' }} |
Export-Csv -NoTypeInformation -Path "C:\IIS_Web_Sites.csv"

 

Paylaş
UA-15660912-1